Druhy odměn

Slouží pro přidání nebo opravy v seznamu odměn.

Spuštění: Číselníky => Druhy odměn

Druhy odměn se využívají především při typování dokladů LA a následně se pak zobrazují v různých mzdových sestavách, popř. v deníku mezd a odměn.

V případě změny číselníku mezd, je nutné tyto změny zanést do nastavení vazeb dokladů na účetnictví (záložka mzdy), kde se stanovuje napojení druhu mzdy na zúčtovací skupinu. bez tohoto nastavení nebude funkční deník mezd a odměn.

V číselníku odměn je možné libovolně měnit a přidávat druhy odměn. POZOR - po použití druhu odměny v dokladu LA již tento druh odměny v číselníku změnit nelze!

Při úpravě druhu mzdy je nutné správně vyplnit kolonku Kód výpočtu. Ta stanovuje jak se bude mzda počítat při vypočtu hrubých mezd a odměn. Je zde na výběr sedm možností. Tyto nelze nijak měnit ani přidávat.

Volba Součtovat hodiny se volí v případě např. časové mzdy, kdy je zapotřebí, aby se do odpracovaných hodin vykázané hodiny připočítaly. Naopak při mzdě Ztížené pracovní prostředí se vykázané hodiny do odpracovaných hodin nepočítají a tudíž tuto volbu nezvolíme.

V kolonce typ mzdy je možné mzdy rozčlenit. Toto členění se projeví pouze ve výsledné sestavě opis odměn, kde budou jednotlivé typy odměn nasoučtovány.

Druhy odměn jsou po instalaci předvyplněné, je však možné je upravit dle vlastního uvážení a s ohledem na provoz.

Vítejte | Horní nabídka | Nápověda | Databázový navigátor | Nastavení programu | První spuštění | Příprava dat | Seznam funkčních kláves | Vyhledání záznamu | Výroba 3000 - nápověda | Lesní a hospodářská evidence Výroba 3000 | Nástroje | Export faktur | Generovnání počátečních stavů holin z LHP | Prohlížení výstupních souborů psc | Servisní akce | Formulář pro evidenci odpracované doby | Měsíční skladové uzávěrky | Nastavení uzávěrky lesní evidence | Roční uzávěrky bilance holin | Vazby dokladů na účetnictví | Výroba | Chybovník | Evidence odpracované doby | Jak natypovat doklad | Jak vytvořit fakturu z LA43 | L10 - číselník dlouhého a rovnaného dříví | LA41 - Výrobně mzdový lístek | LA43 - odvozní lístek | LA44 - výkupní lístek | LA45 - výrobní hmotový lístek | LA46 - soupiska ostatních mezd a náhrad | Mouse filter | Nastavení filtru | Nastavení počátečních stavů skladu | Pohyb po sestavě | Popis okna | Velký filtr | Vyhledávání v dokladech LA41 | Vyhledávání v dokladech LA43 | Vyhledávání v dokladech LA45 | Lhp | Hospodářská kniha | Mapa | Seznam LHC | Porosty mimo plán | Odbyt | Bilance plnění dodávek | Cache-flow | Ceník pěstebních prací | Ceník těžebních prací | Vydané faktury | Vydané faktury / zjednodušené daňové doklady - seznam | Jak natypovat fakturu | Výsledná sestava - nápočty pěstebních prací | Zjednodušené daňové doklady | Tiskové výstupy | Bilance holin | Bilance holin - nastavení | Katalog sestav | Nastavení počátečních stavů bilance holin | Obecný tiskový modul | Správa katalogu sestav | Tiskové výstupy | Těžební/pěstební činnost | Těžební/pěstební činnost - nastavení | Výkaz skladů | Výkaz skladů - nastavení | Číselníky - výroba | Adresář firem | Adresář zaměstnanců | Druh těžby, zalesnění, ... | Druhy odměn | Druhy pohybů | Dřeviny | Číselník organizačních úrovní | Kategorie | Kubírovací tabulky | Lokality | Měrné jednotky | Prostředky | Sazby za cestné | Sklady | Sortiment | Třídy | Výkony | Výrobky | Způsoby provedení | Účel akce | Číselníky - účto | Bankovní účty a pokladny | Cena zboží na lokalitě | Kontrola typování | Kódy DPH | Nastavení číselníků | Předkontace | Texty k fakturaci | Zakázky | Zúčtovací skupiny | Činnosti | Číselné řady | Číselník zboží a služeb | Účtová osnova | Uzávěrky a výpočty | Export a import dat | Export do mezd a účetnictví | Výsledná sestava - výkup dříví od LČR | Systém | FTP Server IterSoft | IterSoft na webu | Kontakty