Dřeviny

Slouží pro přidání nebo opravy v seznamu dřevin.

Spuštění: Číselníky => Dřeviny

Dřeviny se využívají především při typování dokladů LA a následně se pak zobrazují v různých výsledných sestavách, které lze dle dřevin členit (např. těžba dle dřevin).

Dřeviny se mohou využít v číselníku sortimentů, kde lze nastavit vazbu mezi sortimentem a dřevinou.

Číselník dřevin má dva základní sloupce. Číslo dřeviny a zkratku dřeviny (SM, BO, ...). Oba sloupce je nutné mít vyplněny. Při typování dřeviny v dokladu LA je možné zadávat jak číselný kód tak i zkratku dřeviny. V případě, že se zadává číslo dřeviny, dojde ihned po zadání čísla k jeho přeměně na zkratku dřeviny.

V případě, že je nastavena vazba mezi dřevinou a sortimentem, lze zadat jen ty dřeviny, které odpovídají zadanému sortimentu. Pokud se volá číselník dřevin z dokladu LA pomocí klávesy F5, zobrazí se pouze ty dřeviny, které jsou nastaveny v číselníku sortimentů k vykázanému sortimentu. Pokud tato vazba není zadána, zobrazí se celý číselník dřevin.

Seznam dřevin je po instalaci předvyplněný, je však možné si ho upravit dle vlastního uvážení a s ohledem na provoz.

Vítejte | Horní nabídka | Nápověda | Databázový navigátor | Nastavení programu | První spuštění | Příprava dat | Seznam funkčních kláves | Vyhledání záznamu | Výroba 3000 - nápověda | Lesní a hospodářská evidence Výroba 3000 | Nástroje | Export faktur | Generovnání počátečních stavů holin z LHP | Prohlížení výstupních souborů psc | Servisní akce | Formulář pro evidenci odpracované doby | Měsíční skladové uzávěrky | Nastavení uzávěrky lesní evidence | Roční uzávěrky bilance holin | Vazby dokladů na účetnictví | Výroba | Chybovník | Evidence odpracované doby | Jak natypovat doklad | Jak vytvořit fakturu z LA43 | L10 - číselník dlouhého a rovnaného dříví | LA41 - Výrobně mzdový lístek | LA43 - odvozní lístek | LA44 - výkupní lístek | LA45 - výrobní hmotový lístek | LA46 - soupiska ostatních mezd a náhrad | Mouse filter | Nastavení filtru | Nastavení počátečních stavů skladu | Pohyb po sestavě | Popis okna | Velký filtr | Vyhledávání v dokladech LA41 | Vyhledávání v dokladech LA43 | Vyhledávání v dokladech LA45 | Lhp | Hospodářská kniha | Mapa | Seznam LHC | Porosty mimo plán | Odbyt | Bilance plnění dodávek | Cache-flow | Ceník pěstebních prací | Ceník těžebních prací | Vydané faktury | Vydané faktury / zjednodušené daňové doklady - seznam | Jak natypovat fakturu | Výsledná sestava - nápočty pěstebních prací | Zjednodušené daňové doklady | Tiskové výstupy | Bilance holin | Bilance holin - nastavení | Katalog sestav | Nastavení počátečních stavů bilance holin | Obecný tiskový modul | Správa katalogu sestav | Tiskové výstupy | Těžební/pěstební činnost | Těžební/pěstební činnost - nastavení | Výkaz skladů | Výkaz skladů - nastavení | Číselníky - výroba | Adresář firem | Adresář zaměstnanců | Druh těžby, zalesnění, ... | Druhy odměn | Druhy pohybů | Dřeviny | Číselník organizačních úrovní | Kategorie | Kubírovací tabulky | Lokality | Měrné jednotky | Prostředky | Sazby za cestné | Sklady | Sortiment | Třídy | Výkony | Výrobky | Způsoby provedení | Účel akce | Číselníky - účto | Bankovní účty a pokladny | Cena zboží na lokalitě | Kontrola typování | Kódy DPH | Nastavení číselníků | Předkontace | Texty k fakturaci | Zakázky | Zúčtovací skupiny | Činnosti | Číselné řady | Číselník zboží a služeb | Účtová osnova | Uzávěrky a výpočty | Export a import dat | Export do mezd a účetnictví | Výsledná sestava - výkup dříví od LČR | Systém | FTP Server IterSoft | IterSoft na webu | Kontakty