Vydané faktury

Slouží pro fakturování dříví, záloh dopravy, zvěřiny, atd…

Spuštění: Odbyt => Vydané doklady => Faktura

Faktury lze vytvářet samostatně nebo automaticky z dodacích listů. Program faktury automaticky čísluje podle defaultní číselné řady. Číselná řada nemusí být spojitá. Vygenerované číslo faktury lze změnit. Stisknutím tlačítka vedle čísla faktury se objeví hlášení zda Chcete vrátit číslo zpět do číselné řady. Pokud zvolíte ANO, číslo faktury se vyprázdní a je možné ho znovu natypovat.

V případě smazání faktury se program pokusí vyhledat, zda číslo faktury nebylo poznamenáno u dodacího listu a pokud ano, tak ve hlavičce odpovídajícího dodacího listu číslo faktury vymaže.

Údaje o dodavateli lze zadat v nastavení programu na záložce Uživatel.

Program umožňuje využít [#3,adresář firem], ve kterém jsou uvedeny všechny identifikační údaje o odběrateli a příjemci. Jednotlivým odběratelům lze zadávat vlastní dobu splatnosti.

Datum vystavení se nastaví na aktuální datum a datum zdanitelného plnění se nastaví dle data splatnosti.

Datum splatnosti se vypočítá jako datum vystavení + počet dní splatnosti. V případě, že se datum splatnosti přepíše na jinou hodnotu, ostatní data se automaticky přepočítají.

Pomocí klávesy F11 lze všechna data přepsat dle data vystavení.

Při pořizování řádků faktury je možné využít číselník zboží.

V položkách faktury je kolonka Množství vydané. Tato hodnota se nezobrazuje při tisku faktury. Slouží pro tisk sestav o fakturaci. Jedná se o možnost, kdy fakturované množství je odlišné od množství na dodacím listě. Do této kolonky se automaticky přebírá hodnota z kolonky Množství.

Všechny číselníky je možné v průběhu pořizování faktury doplňovat a opravovat.

Pole účet MD, výkon a středisko mají přednastavené hodnoty v nastavení programu. Při typování faktury lze tyto hodnoty přepsat.

Na záložce Texty je možné zapsat nebo zvolit úvodní text, text k položkám nebo zprávu pro příjemce. Je možné tyto texty přednastavit v nastavení programu, aby se doplňovaly automaticky.

Zaúčtování faktury se provede po stisku tlačítka Zaúčtování. Provede se pouze v případě správného nastavení předkontací v číselníku zboží, popř. správného nastavení účtů MD a DAL.

Výsledné zaokrouhlení faktury lze ovlivnit. Stisknutím pravého tlačítka myši se zobrazí nabídka s několika volbami. Je možné si zvolit zaokrouhlení na 2 des. místa nebo na 1 des. místo. Nebo částku celkem zaokrouhlit vždy nahoru.

Fakturu lze vytisknout v různých variantách:

* Detailní faktura

* Součtová faktura

* Součtová faktura + dodací list

Volba Mezisoučty za ZS umožní na všech těchto sestavách vytisknout mezisoučty za zúčtovací skupiny dle nastavení z číselníku zboží.Funkční klávesyKlavesy a tlačítka

F5, tlačítko s třemi tečkami - výběr z číselníku

Pokud je uživatel neplátce DPH je třeba toto nastavit v nastavení programu. Pro neplátce se tiskne jiná faktura než pro plátce DPH.

V případě, že se fakturuje několik dodacích listů jednou fakturou, může dojít k tomu, že stejné zboží (sortiment) za stejnou cenu je na faktuře uvedeno více řádky. Pokud bude tištěna detailní faktura, budou řádky vytištěny tak, jak jsou zadány. V případě vytisknutí souhrnné faktury se stejné zboží za stejnou cenu zobrazí do jednoho řádku a množství bude nasoučtováno.

Přehledové sestavy lze tisknout z formuláře Fakturace-hlavičky.

Vítejte | Horní nabídka | Nápověda | Databázový navigátor | Nastavení programu | První spuštění | Příprava dat | Seznam funkčních kláves | Vyhledání záznamu | Výroba 3000 - nápověda | Lesní a hospodářská evidence Výroba 3000 | Nástroje | Export faktur | Generovnání počátečních stavů holin z LHP | Prohlížení výstupních souborů psc | Servisní akce | Formulář pro evidenci odpracované doby | Měsíční skladové uzávěrky | Nastavení uzávěrky lesní evidence | Roční uzávěrky bilance holin | Vazby dokladů na účetnictví | Výroba | Chybovník | Evidence odpracované doby | Jak natypovat doklad | Jak vytvořit fakturu z LA43 | L10 - číselník dlouhého a rovnaného dříví | LA41 - Výrobně mzdový lístek | LA43 - odvozní lístek | LA44 - výkupní lístek | LA45 - výrobní hmotový lístek | LA46 - soupiska ostatních mezd a náhrad | Mouse filter | Nastavení filtru | Nastavení počátečních stavů skladu | Pohyb po sestavě | Popis okna | Velký filtr | Vyhledávání v dokladech LA41 | Vyhledávání v dokladech LA43 | Vyhledávání v dokladech LA45 | Lhp | Hospodářská kniha | Mapa | Seznam LHC | Porosty mimo plán | Odbyt | Bilance plnění dodávek | Cache-flow | Ceník pěstebních prací | Ceník těžebních prací | Vydané faktury | Vydané faktury / zjednodušené daňové doklady - seznam | Jak natypovat fakturu | Výsledná sestava - nápočty pěstebních prací | Zjednodušené daňové doklady | Tiskové výstupy | Bilance holin | Bilance holin - nastavení | Katalog sestav | Nastavení počátečních stavů bilance holin | Obecný tiskový modul | Správa katalogu sestav | Tiskové výstupy | Těžební/pěstební činnost | Těžební/pěstební činnost - nastavení | Výkaz skladů | Výkaz skladů - nastavení | Číselníky - výroba | Adresář firem | Adresář zaměstnanců | Druh těžby, zalesnění, ... | Druhy odměn | Druhy pohybů | Dřeviny | Číselník organizačních úrovní | Kategorie | Kubírovací tabulky | Lokality | Měrné jednotky | Prostředky | Sazby za cestné | Sklady | Sortiment | Třídy | Výkony | Výrobky | Způsoby provedení | Účel akce | Číselníky - účto | Bankovní účty a pokladny | Cena zboží na lokalitě | Kontrola typování | Kódy DPH | Nastavení číselníků | Předkontace | Texty k fakturaci | Zakázky | Zúčtovací skupiny | Činnosti | Číselné řady | Číselník zboží a služeb | Účtová osnova | Uzávěrky a výpočty | Export a import dat | Export do mezd a účetnictví | Výsledná sestava - výkup dříví od LČR | Systém | FTP Server IterSoft | IterSoft na webu | Kontakty