Vyhledávání v dokladech LA45

Slouží pro vyhledávání a filtrování dokladů LA45 a dohledávání chybně vložených údajů

Spuštění: Výroba => LA45 => Vyhledávání v dokladech

Formulář se skládá ze dvou záložek

Doklady/výkony

Dotaz

Na záložce Doklady/výkony jsou zobrazeny všechny doklady LA45. Současně je v řádku zobrazena i hlavička dokladu.

Pomocí nástroje [#49,Mouse filter] je možné vyfiltrovat jen požadovaná data a v kontrolních součtech je zobrazen součet za vybrané záznamy.

Např.: Vyber všechny záznamy z roku 1998 a výkon 111. Po provedení dotazu je v kontrolních součtech vidět celkové množství za všechny vybrané záznamy.

Záložka Dotaz obsahuje tři další záložky

Všechny pole

Seznam všech polí obsažených na záložce Doklady/výkony. Slouží pro zadání nebo vymazání podmínky na pole.

Filtrovaná pole

Seznam všech polí, které obsahují nějakou podmínku. Slouží pro zadání nebo vymazání podmínky na pole.

SQL dotaz

Vygenerovaný SQL dotaz. Především pro informaci programátora v případě dotazu uživatele.

Na provedení výběru dle podmínek zadaných přímo na záložce Dotazy je třeba stisknout tlačítko

images/BLESK.BMP. Provede se SQL dotaz a do kontrolních součtů se nasčítají hodnoty z výběru.

Pokud jsou vyfiltrována nějaká data a je třeba tento výběr zrušit, lze použít [#49,MouseFilter] a jeho volbu Zrušit filtr nebo stisknout tlačítko

images/SHOWALL.BMP a zobrazí se všechny záznamy. Při zobrazení všech dat se do kontrolních součtů nenasčítávají žádné hodnoty.

Pokud je nastaveno několik podmínek a je potřeba všechny tyto podmínky zrušit, lze toho docílit stisknutím tlačítka

images/DELFILTR.BMP.

Zobrazení celého dokladu LA45 dle aktuálního záznamu lze pomocí tlačítka

Zobrazení celého dokladu LA45 dle aktuálního záznamu lze pomocí tlačítka

images/RUNLA45.BMP

Ve spodní části obrazovky jsou kontrolní součty Do součtových polí se nasčítají hodnoty pouze z vybraných záznamů.

images/KontrolSoucty45.bmp

Vítejte | Horní nabídka | Nápověda | Databázový navigátor | Nastavení programu | První spuštění | Příprava dat | Seznam funkčních kláves | Vyhledání záznamu | Výroba 3000 - nápověda | Lesní a hospodářská evidence Výroba 3000 | Nástroje | Export faktur | Generovnání počátečních stavů holin z LHP | Prohlížení výstupních souborů psc | Servisní akce | Formulář pro evidenci odpracované doby | Měsíční skladové uzávěrky | Nastavení uzávěrky lesní evidence | Roční uzávěrky bilance holin | Vazby dokladů na účetnictví | Výroba | Chybovník | Evidence odpracované doby | Jak natypovat doklad | Jak vytvořit fakturu z LA43 | L10 - číselník dlouhého a rovnaného dříví | LA41 - Výrobně mzdový lístek | LA43 - odvozní lístek | LA44 - výkupní lístek | LA45 - výrobní hmotový lístek | LA46 - soupiska ostatních mezd a náhrad | Mouse filter | Nastavení filtru | Nastavení počátečních stavů skladu | Pohyb po sestavě | Popis okna | Velký filtr | Vyhledávání v dokladech LA41 | Vyhledávání v dokladech LA43 | Vyhledávání v dokladech LA45 | Lhp | Hospodářská kniha | Mapa | Seznam LHC | Porosty mimo plán | Odbyt | Bilance plnění dodávek | Cache-flow | Ceník pěstebních prací | Ceník těžebních prací | Vydané faktury | Vydané faktury / zjednodušené daňové doklady - seznam | Jak natypovat fakturu | Výsledná sestava - nápočty pěstebních prací | Zjednodušené daňové doklady | Tiskové výstupy | Bilance holin | Bilance holin - nastavení | Katalog sestav | Nastavení počátečních stavů bilance holin | Obecný tiskový modul | Správa katalogu sestav | Tiskové výstupy | Těžební/pěstební činnost | Těžební/pěstební činnost - nastavení | Výkaz skladů | Výkaz skladů - nastavení | Číselníky - výroba | Adresář firem | Adresář zaměstnanců | Druh těžby, zalesnění, ... | Druhy odměn | Druhy pohybů | Dřeviny | Číselník organizačních úrovní | Kategorie | Kubírovací tabulky | Lokality | Měrné jednotky | Prostředky | Sazby za cestné | Sklady | Sortiment | Třídy | Výkony | Výrobky | Způsoby provedení | Účel akce | Číselníky - účto | Bankovní účty a pokladny | Cena zboží na lokalitě | Kontrola typování | Kódy DPH | Nastavení číselníků | Předkontace | Texty k fakturaci | Zakázky | Zúčtovací skupiny | Činnosti | Číselné řady | Číselník zboží a služeb | Účtová osnova | Uzávěrky a výpočty | Export a import dat | Export do mezd a účetnictví | Výsledná sestava - výkup dříví od LČR | Systém | FTP Server IterSoft | IterSoft na webu | Kontakty